0

VẢI LẺ SALE

Vải mảnh lẻ, em sale giảm so với giá gốc 5k.m

LƯU Ý: giá sale chỉ áp dụng khi chọn mảnh lẻ trong album này, cắt theo yêu cầu em không sale.

Mọi người ib nhớ báo lấy LẺ để được giá sale nha.

Vải voan giá 65k.m sale còn 60k.m

Vải lụa giá 65k.m sale còn 60k.m

Vải thô giá 55k.m sale còn 50k.m

LẺ luahong22-2m2 - 8%

LẺ luahong22-2m2

60.000₫ 65.000₫
LẺ luahong28-2m4 - 8%

LẺ luahong28-2m4

60.000₫ 65.000₫
LẺ luahong33-1m6 - 8%

LẺ luahong33-1m6

60.000₫ 65.000₫
LẺ luathan05a-1m2 - 8%

LẺ luathan05a-1m2

60.000₫ 65.000₫
LẺ luathan37-1m5 - 8%

LẺ luathan37-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ luatrang13- 1m35 - 8%

LẺ luatrang13- 1m35

60.000₫ 65.000₫
LẺ luatrang21-1m3 - 8%

LẺ luatrang21-1m3

60.000₫ 65.000₫
LẺ luavang05-1m - 8%

LẺ luavang05-1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ luavang24-1m5 - 8%

LẺ luavang24-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ luavang24-2m55 - 8%

LẺ luavang24-2m55

60.000₫ 65.000₫
LẺ luavang28-1m5 - 8%

LẺ luavang28-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh09-2m1 - 8%

LẺ luaxanh09-2m1

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh18 - 2m5 - 8%

LẺ luaxanh18 - 2m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh19-1m5 - 8%

LẺ luaxanh19-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh21-1m4 - 8%

LẺ luaxanh21-1m4

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh23-1m - 8%

LẺ luaxanh23-1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh23-1m9 - 8%

LẺ luaxanh23-1m9

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh24-1m5 - 8%

LẺ luaxanh24-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh24-1m65 - 8%

LẺ luaxanh24-1m65

60.000₫ 65.000₫
LẺ luaxanh24-3m - 8%

LẺ luaxanh24-3m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanden11-2m5 - 8%

LẺ voanden11-2m5

600₫ 650₫
LẺ voanden22-1m - 8%

LẺ voanden22-1m

600₫ 650₫
LẺ voanden23-1m2 - 8%

LẺ voanden23-1m2

600₫ 650₫
LẺ voanden25-2m - 8%

LẺ voanden25-2m

600₫ 650₫
LẺ voanden28-1m5 - 8%

LẺ voanden28-1m5

600₫ 650₫
LẺ voanden32-2m4 - 8%

LẺ voanden32-2m4

600₫ 650₫
LẺ voanden36- 70cm - 8%

LẺ voanden36- 70cm

600₫ 650₫
LẺ voanden36-3m - 8%

LẺ voanden36-3m

600₫ 650₫
LẺ voanden37-4m2 - 8%

LẺ voanden37-4m2

600₫ 650₫
LẺ voando06-1m8 - 8%

LẺ voando06-1m8

60.000₫ 65.000₫
LẺ voando06-2m05 - 8%

LẺ voando06-2m05

60.000₫ 65.000₫
LẺ voando10-2m - 8%

LẺ voando10-2m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voando10-2m5 - 8%

LẺ voando10-2m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ voando10-2m9 - 8%

LẺ voando10-2m9

60.000₫ 65.000₫
LẺ voando10-60cm - 8%

LẺ voando10-60cm

60.000₫ 65.000₫
LẺ voando11-60cm - 8%

LẺ voando11-60cm

60.000₫ 65.000₫
LẺ voando16-2m2 - 8%

LẺ voando16-2m2

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong19-2m5 - 8%

LẺ voanhong19-2m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong20-1m5 - 8%

LẺ voanhong20-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong29-1m4 - 8%

LẺ voanhong29-1m4

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong29-2m15 - 8%

LẺ voanhong29-2m15

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong34-1m - 8%

LẺ voanhong34-1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong34-1m3 - 8%

LẺ voanhong34-1m3

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong34-2m2 - 8%

LẺ voanhong34-2m2

600₫ 650₫
LẺ voanhong34-3m - 8%

LẺ voanhong34-3m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong36-2m2 - 8%

LẺ voanhong36-2m2

600₫ 650₫
LẺ voanhong36-80cm - 8%

LẺ voanhong36-80cm

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong37-1m2 - 6%

LẺ voanhong37-1m2

80.000₫ 85.000₫
LẺ voanhong37-1m25 - 6%

LẺ voanhong37-1m25

80.000₫ 85.000₫
LẺ voanhong40-1m5 - 8%

LẺ voanhong40-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong47-1m85 - 8%

LẺ voanhong47-1m85

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong48-1m85 - 8%

LẺ voanhong48-1m85

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong49-2m95 - 8%

LẺ voanhong49-2m95

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong51-1m - 8%

LẺ voanhong51-1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong51-1m4 - 8%

LẺ voanhong51-1m4

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong54-1m2 - 8%

LẺ voanhong54-1m2

600₫ 650₫
LẺ voanhong54-1m8 - 8%

LẺ voanhong54-1m8

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong56-1m5 - 6%

LẺ voanhong56-1m5

85.000₫ 90.000₫
LẺ voanhong56-65cm - 6%

LẺ voanhong56-65cm

85.000₫ 90.000₫
LẺ voanhong57-1m - 8%

LẺ voanhong57-1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanhong61-2m4 - 8%

LẺ voanhong61-2m4

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang19-50cm - 8%

LẺ voantrang19-50cm

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang21 -1m55 - 8%

LẺ voantrang21 -1m55

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang28-1m15 - 8%

LẺ voantrang28-1m15

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang30-1m*1m1 giá 47k - 28%

LẺ voantrang30-1m*1m1 giá 47k

47.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang30-80cm - 8%

LẺ voantrang30-80cm

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang42-2m - 8%

LẺ voantrang42-2m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang47-1m95 - 8%

LẺ voantrang47-1m95

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang47-2m3 - 8%

LẺ voantrang47-2m3

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang48-80cm - 8%

LẺ voantrang48-80cm

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang53 - 1m - 8%

LẺ voantrang53 - 1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang61-1m7 - 8%

LẺ voantrang61-1m7

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang61-1m85 - 8%

LẺ voantrang61-1m85

60.000₫ 65.000₫
LẺ voantrang62-2m4 - 8%

LẺ voantrang62-2m4

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang09-1m1 - 8%

LẺ voanvang09-1m1

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang10-65cm - 8%

LẺ voanvang10-65cm

60.000₫ 65.000₫
LẺ Voanvang12 - 2m2 - 8%

LẺ Voanvang12 - 2m2

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang16 -2m65 (sale 55) - 15%

LẺ voanvang16 -2m65 (sale 55)

55.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang20-1m8 - 8%

LẺ voanvang20-1m8

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang24 - 1m1 (SALE 55) - 15%

LẺ voanvang24 - 1m1 (SALE 55)

55.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang25-1m8 - 8%

LẺ voanvang25-1m8

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang26-2m8 - 8%

LẺ voanvang26-2m8

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang27-2m - 8%

LẺ voanvang27-2m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang29-1m35 - 8%

LẺ voanvang29-1m35

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang30-1m - 8%

LẺ voanvang30-1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanvang31-1m1 - 8%

LẺ voanvang31-1m1

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh02-1m5 - 8%

LẺ voanxanh02-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh19-2m35 - 8%

LẺ voanxanh19-2m35

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh20-1m2 - 8%

LẺ voanxanh20-1m2

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh25-1m1 - 8%

LẺ voanxanh25-1m1

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh25-1m5 - 8%

LẺ voanxanh25-1m5

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh32-1m - 8%

LẺ voanxanh32-1m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh32-1m2 - 8%

LẺ voanxanh32-1m2

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh32-1m55 - 8%

LẺ voanxanh32-1m55

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh32-2m - 8%

LẺ voanxanh32-2m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh32-2m35 - 8%

LẺ voanxanh32-2m35

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh35 - 1m9 - 8%

LẺ voanxanh35 - 1m9

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh35 - 2m85*1m15 giá 142k - 8%
LẺ voanxanh38-1m1 - 8%

LẺ voanxanh38-1m1

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh38-2m - 8%

LẺ voanxanh38-2m

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh42 - 1m3 - 8%

LẺ voanxanh42 - 1m3

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh42- 1m35 - 8%

LẺ voanxanh42- 1m35

60.000₫ 65.000₫
LẺ voanxanh42- 1m5 - 8%

LẺ voanxanh42- 1m5

60.000₫ 65.000₫

ALBUM FEEDBACK

Cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop

Khám phá ngay
Ant Green
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Vải Bé Kưm
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn